KLAUZULA DLA KONTRAHENTA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paulina Dubaniewicz prowadząca działalność: SPRAWNY SZKRAB Fizjoterapia dzieci i niemowląt
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@sprawnyszkrab.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  – prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom skrzynki e-mail, dostawcom oprogramowania, do biura rachunkowego innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w ustawie o rachunkowości oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

KLAUZULA MARKETINGOWA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paulina Dubaniewicz prowadząca działalność: SPRAWNY SZKRAB Fizjoterapia dzieci i niemowląt Paulina Dubaniewicz, ul. Strzelecka 14, 58-560 Jelenia Góra NIP: 611-276-39-53.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@sprawnyszkrab.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki e-mail, portalom społecznościowym oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

KLAUZULA DLA PACJENTA, OPIEKUNÓW PACJENTA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paulina Dubaniewicz prowadząca działalność: SPRAWNY SZKRAB Fizjoterapia dzieci i niemowląt Paulina Dubaniewicz, ul. Strzelecka 14, 58-560 Jelenia Góra NIP: 611-276-39-53.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: kontakt@sprawnyszkrab.pl, pod numerem telefonu 695136159, pisemnie pod adres wskazany w poprzednim punkcie.
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora to imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel oraz informacja o stanie zdrowia niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia usługi.
 4. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych (diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.
 5. Pani/Pana dane w postaci numeru telefonu, adresu e-mail przetwarzane będą w celu kontaktu, w tym powiadomienia o terminie wizyty oraz w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rehabilitacji.
 6. Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową na świadczenie usług fizjoterapeutycznych- wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa dotyczących świadczenia usług fizjoterapeutycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji zabiegów.
 8. Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość administratora, operatorom i pośrednikom płatności, ubezpieczycielom, dostawcom usług informatycznych, pocztowych i marketingowych, podmiotom medycznym, NFZ)
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, który jest wiążący dla administratora, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia i obrony  roszczeń. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.
 11. Pana/Pani dane osobowe mogą podlegać profilowaniu
 12. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pana/Pani rzecz usług fizjoterapeutycznych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania usługi.